DE DUYNEN AMELAND - DSGVO

Über die DSGVO

INLEIDING
De privacy- en cookie statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Duynen – Ameland en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. De Duynen – Ameland verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens mede ten behoeve van deduynen-ameland.nl

biedt op internet uiteenlopende Dienstverlening aan Gebruikers waarbij persoonsgegevens verzameld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:

– Aanbod van informatie (blog) op websites van De Duynen – Ameland
– de mogelijkheid om een advertenties te plaatsen.

Het privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle Dienstverlening die De Duynen – Ameland aanbiedt op internet en via apps

Als een Gebruiker dit privacy-en cookiestatement heeft geaccepteerd op een platform van De Duynen – Ameland dan geldt deze toestemming ook voor meerdere platforms (cross-domain).

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt De Duynen – Ameland gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich:

a) voor het eerst registreren voor de Dienstverlening en als zij vervolgens van de Dienstverlening gebruik maken;
b) gebruik maken van de Dienstverlening (website-bezoek en app gebruik) en
c) bij elk contact tussen De Duynen – Ameland en de Gebruiker.

Informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen factureren, om de Dienstverlening te verbeteren, om een profiel mee op te stellen waarmee de Dienstverlening of advertenties en andere commerciële communicatie kan worden toegespitst op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

1. DEFENITIES
Account
• de persoonlijke registratie, bestaande uit de gebruikersnaam/emailadres en het wachtwoord, waarmee Gebruiker toegang tot onze Dienstverlening krijgt.

Apparaten
• de apparaten, zoals PCs, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.

Content
• Informatie (inclusief audiovisueel materiaal) die WikiRentals.nl als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.

Dienstverlening
• de dienstverlening die deduynen-ameland.nl op internet en via apps aanbiedt aan de Gebruikers, al dan niet na betaling, via het deduynen-ameland.nl Account, via ongeregistreerd website-bezoek en via app gebruik, en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de De Duynen – Ameland Gebruikersvoorwaarden zoals deduynen-ameland.nl.

Gebruiker
• de natuurlijke of bedrijfsmatige rechtspersoon die Dienstverlening afneemt van deduynen-ameland.nl.

Persoonsgegevens
• elk gegeven betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden, waaronder begrepen een IP-adres.

Privacy- en cookiestatement
• het onderhavige privacy- en cookiestatement van deduynen-ameland.nl.

2. HOE VERZAMELEN WIJ INFORMATIE

deduynen-ameland.nl verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf:

Bijvoorbeeld als de betrokken persoon een deduynen-ameland.nl Account aanmaakt, als een Gebruiker een e-mail stuurt, contact zoekt via de eventuele Chat op onze site of op andere wijze in contact treedt met deduynen-ameland.nl, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als deduynen-ameland.nl Gebruikers de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op websites.

Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening:

Gebruikers hebben met hun deduynen-ameland.nl Account toegang tot de Dienstverlening, en daarnaast kan deduynen-ameland.nl Dienstverleningen ook aanbieden aan personen zonder deduynen-ameland.nl Account. deduynen-ameland.nl maakt daarnaast gebruik van cookies (zie hierna) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening.

Van derden:

Bijvoorbeeld als een Gebruiker of een andere bezoeker van de deduynen-ameland.nl website sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienstverlening, kan deduynen-ameland.nl bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. De Duynen – Ameland kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. deduynen-ameland.nl maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en websites in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit is een tool die het voor deduynen-ameland.nl inzichtelijk maakt hoe Gebruikers de deduynen-ameland.nl website bekijken (waar klikken gebruikers op en hoe vaak).

Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Een voorbeeld is Ideal of STRIPE. Deze Payment Service Providers verzorgen de betalingstransacties tussen Gebruiker en diensten en producten van deduynen-ameland.nl.

3. COOKIES

Wat zijn het:
Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites van deduynen-ameland.nl kunnen worden geplaatst op de Apparaten van Gebruiker. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op zijn of haar deduynen-ameland.nl Account. Ook van andere bezoekers van de websites van deduynen-ameland.nl (die niet zijn ingelogd met een deduynen-ameland.nl Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites.

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover deduynen-ameland.nl met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt deduynen-ameland.nl:
deduynen-ameland.nl plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn deduynen-ameland.nl Account. deduynen-ameland.nl kan ook cookies plaatsen ten behoeve van het maken van profielen. Daarnaast kan deduynen-ameland.nl gebruik maken van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen ten behoeve van deduynen-ameland.nl ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe Gebruikers de Dienstverlening gebruiken. Voorbeelden zijn Google Analytics en Mailchimp, Chatdienst Tawkto, etc.

Cookies van andere partijen:
Cookies van derde partijen worden door derde partijen op uw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de de websites van deduynen-ameland.nl cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld Sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter, Instagram. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van deduynen-ameland.nl kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites van deduynen-ameland.nl en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan de privacy & cookie statements van deze partijen op hun respectievelijke websites.

Verwijderen van cookies:
Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser.

Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of de Dienstverlening.

4. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ OVER GEBRUIKERS

deduynen-ameland.nl verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en deduynen-ameland.nl:
deduynen-ameland.nl bewaart de contactgegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor een deduynen-ameland.nl Account of als de Gebruiker gebruik maakt van de online contact- en/of boekingsformulieren. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.

Betaalgegevens:
Als er een betaling moet plaatsvinden, laat deduynen-ameland.nl – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf wordt geplaatst:
deduynen-ameland.nl kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content (o.a. via advertenties). deduynen-ameland.nl mag deze informatie tonen op de websites of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienstverlening te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content:
deduynen-ameland.nl houdt bij welke Content wordt opgevraagd met behulp van cookies en/of het deduynen-ameland.nl Account van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Content en de Dienstverlening:
deduynen-ameland.nl kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en website-bezoekers maken van de Dienstverlening, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de websites bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over reacties op e-mails:
Als deduynen-ameland.nl e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend en/of wordt geklikt op de links die erin staan.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker:
Bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

5. HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE

Om de Dienstverlening te kunnen bieden:
deduynen-ameland.nl gebruikt bijvoorbeeld het deduynen-ameland.nl Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en adresgegevens) kan worden gebruikt om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service-e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen:
Bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienstverlening.

Voor toezending van nieuwsbrieven en acties:
deduynen-ameland.nl kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, pushberichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat deduynen-ameland.nl hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Om de Dienstverlening te verbeteren :
deduynen-ameland.nl gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Om misbruik tegen te gaan:
deduynen-ameland.nl verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

Naleving wet- en regelgeving:
Informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op deduynen-ameland.nl rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

6. MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE

Binnen deduynen-ameland.nl :
De verzamelde gegevens worden door deduynen-ameland.nl mede verwerkt ten behoeve van De Duynen – Ameland. Deze onderneming kan toegang krijgen tot deze gegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Met (andere) leveranciers van deduynen-ameland.nl:
deduynen-ameland.nl kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, call center, incassobureau, marktonderzoeksbureau of de partij die in opdracht van deduynen-ameland.nl betrokken is bij de technische realisatie van een website of app).

Met de autoriteiten en anderen:
In uitzonderlijke gevallen kan deduynen-ameland.nl gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als deduynen-ameland.nl daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

7. DE RECHTEN VAN GEBRUIKERS TEN AANZIEN VAN INFORMATIE

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door deduynen-ameland.nl verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van deduynen-ameland.nl via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of hun gegevens (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen via het e-mailadres deduynenverhuur@ziggo.nl.

8. PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit privacy- en cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen.

deduynen-ameland.nl raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige Gebruiker maakt van de Dienstverlening en om dergelijke Gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy- en cookie statement.

9. BEVEILIGING VAN INFORMATIE

deduynen-ameland.nl handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de websites of apps dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als onderdeel daarvan sluit deduynen-ameland.nl schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

deduynen-ameland.nl maakt altijd gebruik van de beveiligingsoptie SSL voor de website.

10. LINKS NAAR DERDEN

De Dienstverlening kan links naar websites van derden bevatten. deduynen-ameland.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

11. CONTACT OPNEMEN

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop deduynen-ameland.nl gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden via het e-mailadres deduynenverhuur@ziggo.nl.

12. AANPASSEN VAN HET PRIVACYBELEID

Het kan zijn dat deduynen-ameland.nl in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal deduynen-ameland.nl Gebruikers hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacy en cookie statement. Gebruikers wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken op wijzigingen.

Dat kan eenvoudig door na te gaan of de onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de Dienstverlening. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookie Statement kan altijd op de betreffende deduynen-ameland.nl-website of app geraadpleegd worden.